نصب موفقیت آمیز ماژول Operator 107 در ویرایش VAST
بنابر طراحی و دید قدم به قدم در مدلسازی و تعریف روالهای کاری و نیاز به انجام کارهای جانبی در هر مرحله از یک وظیفه کاری، نرم افزار ADSL-Tools در هر روال کاری مربوط به اپراتورهای سیستم نقطه توقفی جهت نیاز به تایید اپراتور برای اجرای مرحله بعد، تعبیه شد.

در حال حاظر ، که فرایندها در چندین شرکت معتبر سرویس دهنده اینترنتی به کار گرفته شده و روالها به ثبات عملیاتی دست یافته اند، پس از بررسی های انجام شده، مازولی به نام Operator 107 در سیستم تعبیه شده که سرپرست سیستم میتواند بر حسب نیاز ، هر یک از مراحل را در وضعیت اجرای دستی یا اتوماتیک قرار دهد

در حالت اجرا به صورت اتوماتیک، اپراتور خودکاری موسوم به اپراتور 107 کلیه فرامین را به صورت خودکار به اجرا در می آورد

این ماژول به سرعت برای ویرایش ISP در حال آماده سازی است و انتظار میرود در شهریور 89 برای نصب آماده گردد