مقاله مسئولیت اجتماعی یکپارچه در زنجیره تامین Integrated CSR in SCM

رعایت اصول اخلاقی و احساس مسئولیت در کشورهای با ارزش فرهنگی ، اجتماعی و نیازهای متفاوت اقتصادی، وظیفه ساده ای برای یک بازاریاب داخلی یا بین المللی نیست. قضاوتهای ارزشی در میان گروه های فرهنگی مختلف بسیار متفاوت است. هنجارهایی که در یک فرهنگ درست است ، در فرهنگ دیگر میتواند غیر اخلاقی تلقی گردد. ولی با اینحال، داشتن یک رویه مسئولانه اخلاقی و اجتماعی باید سرلوحه یک رفتار بازرگانی داخلی یا بین المللی باشد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها بها دادن به قبول مسئولیت اقدامات شرکت و تشویق برای تاثیر گذاری مثبت در جامعه از طریق فعالیتهای وابسته به حوزه عمومی است. ولی اغلب سازمانها با انتخاب مسئولیتهای اجتماعی کلیشه ای، در عمل در این زمینه به نوعی رفع مسئولیت میکنند. بنابراین آنچنان که مورد بررسی قرار گرفته است، مشخص گردید که هنوز مکانیزم مشخصی در جهت تعیین مسئولیت اجتماعی موثر وجود ندارد. حتی در روش ترکیب تعیین مسئولیت اجتماعی با برنامه ریزی استراتژیک، همچنان تعیین مسئولیت اجتماعی در راستای پیشبرد استراتژی سازمانی توجیه میگردد.

بنابراین، روش ابتکاری میز چوبی در تعیین مسئولیت اجتماعی که بر مبنای تفکر در روش و مراحل ساخت یک محصول شکل میگیرد ، تک تک آسیبهایی که در مراحل ساخت به جامعه وارد میشود، شناسایی کرده و سازمان بر اساس توانمندیهای خود، یکی از آنها را انتخاب کرده و به آن عمل نماید. وقتی این تفکر در تمامی اجزای زنجیره تامین شکل بگیرد ، به یک مسئولیت اجتماعی یکپارچه در زنجیره تامین دست خواهیم یافت.

در چنین زنجیره تامین هایی، تاثیر گذار بودن و اهمیت یک زنجیره تامین خاص در جامعه بیشتر شناخته شده و همین خاصیت باعث خواهد شد که در هنگام خرید، مشتریان به این موارد توجه کنند و به نوعی بقای اجتماع سالم خود را در حمایت از چنین زنجیره های تامینی ببینند و همین اثر باعث بیشتر شدن طول عمر یک زنجیره تامین مجهز به مسئولیت اجتماعی یکپارچه خواهد شد.


دانلود متن کامل مقاله


http://www.mixoftix.net/dlx/Integrated-CSR-in-SCM_Final.pdf