برای اولین بار! نرم افزار تحت وب AHP

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP از جمله مباحث پیشرفته در زمینه آنالیز تصمیم گیری میباشد كه مشتركات بسیاری با علم هوش مصنوعی دارا میباشد. شما با كمك این تكنیك میتواند از سیستم نرم افزاری مجهز به این فآیند بخواهید برای شما مشاوره در انجام تصمیم گیری نماید. روش كار به این ترتیب است كه:
فرض كنید میبایستی یك منزل (جهت اجاره) از میان 3 منزل ممكن را انتخاب نمایید
1- انتخاب های خود را مشخص میكنید (جردن - شهرك غرب - آریاشهر)
2- شاخص های خود را مشخص نمایید (نزدیكی به محل خرید - نزدیكی به محل كار - فرهنگ مردم محله - قیمت)
3- به سئوالات تولید شده توسط سیستم - به صورت تعیین میزان برتری - پاسخ دهید.
4- سیستم بهترین انتخاب را برای شما معرفی مینماید! این متد برای اولین بار توسط -توماس ال ساعتی- در سال 1980 مطرح شد. این تكنیك بر اساس مقایسه زوجی بنا نهاده شده و امكان بررسی سناریو های مختلف را فراهم مینماید. هم اكنون این مبحث قسمتی از مطالبی است كه در كلاس درس برنامه ریزی جند معیاره در سالهای اخیر دانشكده مهندسی صنایع تدریس میگردد.
لینك نرم افزار: http://www.MixofTix.net/ahp/ توجه: این نرم افزار دارای چند مثال آماده میباشد و شما به عنوان بازدید كننده میتوانید سناریوی خود را آنالیز نمایید.
كد نویسی از: شاهین نورصالحی جهت دریافت كد برنامه با ما تماس بگیرید.