اجرای سیاست Outsource برای واحدهای بازاریابی و آموزش

پس از اجرایی شدن موفقیت آمیز سیاست Outsource واحد مالی شرکت سیلیکون تصمیم ایرانیان (شخصیت حقوقی تیم MixofTix) واحدهای بازاریابی و آموزش برای کاربران و خریداران جدید محصولات آن شرکت از تاریخ 20/5/1388 به شرح زیر مطابق سیاست فوق عمل خواهند کرد:

هر نوع ثبت سفارش خرید جدید محصولات نرم افزاری این شرکت الزاما میبایستی از طریق یکی از خریداران قبلی (و ارائه شماره سریال نرم افزاری معتبر) صورت بگیرد. از این رو ثبت سفارس حتما با واسطه انجام خواهد شد. بدین جهت خریدار جدید کلیه مراحل آموزشی در زمینه شروع نحوه کار با نرم افزار ، از کاربر قدیمی خواهد آموخت و درصدی از ارزش خرید را دریافت خواهد نمود.
بدیهی است پشتیبانی از نرم افزار همچنان بر عهده تیم MixofTix خواهد بود.