امکانات جدید با ماژول های Multi PAP و Multi Price برای ADSL-Tools

در ادامه سیاستهای این تیم نرم افزاری مبنی بر پشتیبانی از خریداران نرم افزارهای خود ، ماژولهای Multi-PAP و Multi-Price به مجموعه امکانات بی نظیر نرم افزار Naroun ADSL-Tools در تمامی نگارشها افزوده شده است. بر این اساس:
با ماژول Multi-PAP کلیه ISP های مجهز به آن میتوانند به هر تعداد اقدام به اخذ نمایندگی از PAP ها متفاوت نمایند و فروش پورتهای مربوطه را بر عهده نرم افزار ADSL-Tools بگذارند.
همچنین در بسیاری از مواقع امکان دارد که کاربران یک مرکز - گستره شماره تلفن یا یک شهر با قیمت متفاوتی نسبت به سایر کاربران ، سرویس دریافت کنند. با کمک ماژول جدید Multi-Price شما میتوانید همزمان کلیه کاربران را با قیمتهای متنوع سرویس دهی کنید.

هم اکنون تیم نرم افزاری MixofTix در حال ارتقاء Wizard این مجموعه جهت سازگاری با امکانات جدید فوق الذکر میباشد.

تحلیل و کد نویسی از: شاهین نورصالحی