ایجاد 70% بازدهی بیشتر با نصب ماژول ADSL-Tools Wizard

در پی اولین بهره برداری از ماژول نرم افزاری ADSL-Tools Wizard در محیط عملیاتی، برآوردها و انتظارات اولیه - در مقیاس آزمایشگاهی - حکایت از افزایش 50% در بهبود عملکرد مستقل کاربران مشتری را در CRM نشان میداد.
این بهبود بر اساس شاخص میزان سادگی عملیات های: یافتن درخواست، ثبت درخواست، ثبت و اجرای عملیات مالی، نظارت بر اجرای مراحل درخواست و گزارش گیری اندازه گیری شده بود.
اما در عمل شاخص اساسی دیگری به نام - کاهش میزان درگیری اپراتورهای امور مشترکین در رابطه با آموزش مشتریان - به این مجموعه افزوده شد که باعث افزایش زمان مفید این دسته از اپراتورها شد.
هم اکنون این ماژول نرم افزاری در آدرس crm.askiran.com در حال طی مرحله Final Debug است و انتظار میرود تا 2 هفته دیگر به یک ماژول Stable تبدیل شود.