موفقیت در امكان سنجی نرم افزار تحت وب ارزیابی مشتریان
در بسیاری از شركتها ، سازمانها و بانكها كه دارای تعداد بسیار زیادی مشتری عادی و ویژه هستند - جهت ارائه تسهیلات - اغلب از شاخصهایی به منظور رتبه بندی (Ranking) آنها استفاده میگردد.
این شاخصها عموما در نهایت با روش میانگین گیری وزنی ، تبدیل به یك عدد میگردد كه بر اساس آن رتبه مشتری در لیست مشتریان مشخص میگردد. با مقدمه فوق به رابطه زیر توجه فرمایید:
St=sigma(Wj*Sj)/sigma(Wj)
كه در آن:
St= رتبه كل
Wj= وزن شاخص j ام
Sj= مقدار شاخص j ام
از هر مشتری میباشد.
بنابراین مقدار شاخص ها توسط روابطی فرموله شده و از داده های موجود در پایگاه داده ها استخراج میگردد. به صور مثال در رابطه زیر:
S3=sigma(Ik*2)/100
شاخص 3 معادل دو برابر مجموع مانده حساب كاربر در پایان یكم 6 ماهه گذشته تقسیم بر 100 فرض شده است. كه مقادیر مربوط به Ik از طریق دستور SELECT * FROM view_s3 به دست می آید.
همانطور كه مشاهده میفرمایید، نوشتن چنین نرم افزارهایی بر اساس مستندات موجود بسیار پیچیده است. خصوصا كه عموما اینگونه نرم افزارها اغلب به صورت تحت وب درخواست میگردند و دائما مراحل مربوط به فرمول نویسی تعیی مقدار شاخص ها هم در حال تغییر میباشد و میبایستی كه این مقادیر بر اساس متد های جدید مرتب شوند.
لذا نرم افزار Ranker Engine از سری نرم افزار FlowProcessor در مرحله امكان سنجی و آزمایشی كلیه مراحل فوق را در كمتر از چند دقیقه به اجرا در آورده و خود ، نرم افزار محاسباتی را تولید مینماید.
نسخه پیش نویس (Demo) این نرم افزار از لینك دانلود همین وب سایت آماده دریافت میباشد.
كد نویسی از: شاهین نورصالحی